Formulář pro uplatnění reklamace do 14 dnů

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: JEZEVČÍK V SRDCI

Se sídlem: IČ/DIČ: 06965334

E-mailová adresa: muj@jezevcikvsrdci.cz

Telefonní číslo: +420 607 822 877

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení: ......................................

Moje adresa: ......................................

Můj telefon a e-mail: ...................................... ......................................

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne …................... jsem ve Vašem obchodě …...................... vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Na základě ust. § 1829 odst. I. ve spojitosti s ust. §1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím na adresu prodávajícího.

1. Datum objednání ......................................

2.Datum obdržení ......................................

3. Číslo objednávky: ......................................

4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ...................................... a budou navráceny zpět způsobem .............................................................

5. Jméno a příjmení spotřebitele: ......................................

6. Adresa spotřebitele: ......................................

7. Email: ......................................

8. Telefon: ......................................

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

V ...................................... Dne ...................................... (podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. (*)

________________________________________________________________________________

Obecná poučení k uplatnění reklamace Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.